Waarom familiebedrijven succesvol zijn en wij u graag daarbij begeleiden

Posted on

In ons vak komen wij veel mooie #familiebedrijven tegen. Van groot tot klein, allemaal even interessant en belangrijk voor de #recreatiebranche. In hun ve­le ver­schil­len­de ver­schij­nings­vor­men heb­ben fam­ilie­be­drij­ven ook veel stra­te­gis­che uit­da­gin­gen met el­kaar ge­meen. Uit veel on­der­zoek­en blijkt dat fam­ilie­be­drij­ven gem­id­deld gez­i­en zelfs be­ter prest­er­en dan niet-fam­ilie­be­drij­ven! Om u nog beter te kunnen begeleiden, volgden wij de opleiding Eigendomsstrategie en Vermogensstructurering van het familiebedrijf bij het #IFBK.

De komende weken duiken wij in de kenmerken, waarom familiebedrijven zo succesvol zijn.

Gericht op de lange termijn:
Van ge­ne­ra­tie op ge­ne­ra­tie in plaats van kwar­taal op kwar­taal
Sta­bie­le ei­gen­doms­struc­tuur:
Ge­ba­seerd op een ster­ke be­trok­ken­heid van de ei­ge­na­ren en hech­te ban­den bin­nen de fa­mi­lie
So­li­de fi­nan­cie­rings­struc­tuur:
Met een uit­ge­kiend in­ves­te­rings- en di­vi­dend­be­leid waar­mee het be­drijfs­be­lang en het fa­mi­lie­be­lang met el­kaar in even­wicht zijn
Ster­ke iden­ti­teit en cul­tuur:
Ge­ba­seerd op fa­mi­lie­waar­den die een con­cre­te be­te­ke­nis heb­ben ge­kre­gen
Loy­a­le me­de­wer­kers:
Die zich thuis en ver­bon­den voe­len om­dat zij ook als dra­gers van de fa­mi­li­a­le cul­tuur wor­den ge­res­pec­teerd
Hech­te band met lo­ka­le ge­meen­schap:
Die de so­ci­a­le co­he­sie in de di­rec­te om­ge­ving ten goe­de komt
Maat­schap­pe­lijk en­ga­ge­ment:
Waar­mee naast het fi­nan­ci­ë­le ren­de­ments­oog­merk ook re­ke­ning wordt ge­hou­den met het so­ci­a­le ef­fect
Con­sis­ten­te stra­te­gie:
Voort­bor­du­rend op het­geen een voor­gaan­de ge­ne­ra­tie tot stand heeft ge­bracht

Bron: IFBK